Mirësevini në AMAP

Shoqata AMAP është krijuar si domosdoshmeri e bashkimit te gjithe industrise se bimeve, erezave dhe botanikaleve duke perfshire ne gjirin  e saj individe, grumbullues, kultivues, perpunues dhe eksportues. Ajo mbledh rreth vetes rreth 331 aktore te ndryshem. Shoqata e “Grumbulluesve, Përpunuesve dhe Eksportuesve të Bimëve Mjekësore“, është një organizatë jofitimprurëse, joqeveritare dhe jopolitike.
Kjo shoqatë është themeluar në vitin 2016 dhe ka për synim të gjejë perkrahje në të gjithë vendin tonë, në ndihmë të zhvillimit  të mëtejshëm të industrise se bimeve dhe erezave.  Ajo u themelua në bazë të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë Ligjit Nr. 8788 date 07.05.2001 “Per organizatat jofitimprurese “
Vazhdimisht do t’ju informojmë për gjithë zhvillimet e kësaj shoqate dhe do t’ju ftonim të kontribuonit dhe ju dhe të ishit pjesë e jona.